PROTOKOLL FÖRT VID STROKIRKSKA SLÄKTFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Den 10 mars år 2001 på Riksarkivet i Stockholm

Närvarande:

Bengt

Ulf och Elisabeth

Carl och Peter

Björn, Annika ,Cecilia

Lennart och Barbro

Stefan och Talat

Hélène, Martin och Sofie

Regina och Johan

Wiveka

Birgitta

Agneta och Tommy

Toppi och Tore

Ulrika

Susanna

Carl-Gustaf och Ethel

Johan och Carolina

Knut, Inga-Britt och Caroline

$1

Till ordförande vid dagens möte valdes Björn och till sekreterare Ulrika.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna.

$2

Det fastställdes att årsmötet var behörigen utlyst.

$3

Agneta och Bengt utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

$4

Sekreteraren föredrog syrelseberättelsen för den tid som gått sedan förra årsmötet.Två styrelsemöten har hållits.

$5

Skattmästaren redogorde för föreningens ekonomi. Att släkten finns med i Svenska Släktkalendern för år 2000 var en stor utgiftspost (kvar finns nu 980 kr i kassan)

$6

I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

$7

Medlemsförteckningen justerades. En tyst minut hölls för Erik Holmström, som avlidit sedan föregående årsmöte. Föreningen kunde denna gång hälsa tre nya medlemmar välkomna: Lina Olsson, Elisabeth Malesjö och Margareta Alexandersson.

$8

Till föreningens styrelse valdes följande medlemmar:

Björn ordförande

Ulrika sekreterare

Knut skattmästare

Suppleanter Agneta och Bengt

Till arkivarie valdes Tore och till suppleant Stefan

$9

Till revisor valdes Hélène och till suppleant Bengt

$10

Det beslöts att medlemsavgiften skall vara 100 kr för en treårsperiod

$11

Björn presenterade en sammanställning över alla med namnen Strokirk, Strohkirch och von Strokirch, som finns med i telefonkatalogen och redogjorde för hur de är släkt med varandra. Släktöversikter finns på hemsidan.

Knut berättade att han har 74 addresser till tyskar med namnen Strohkirch. De hade han fått fram från den CD innehållande den tyska telefonkatalogen som han köpt.

Wiveka berättade om två medeltida kvinnor i Lübeck: Anna Pleskow, en rollfigur som Wiveka hittade på 1984 och också själv har spelat under medeltidsveckorna på Gotland, och Margareta Strokerke, som hon senare, i Carl-Gustafs d.ä. släktbok, upptäckte hade funnits i verkligheten på 1300-talet och som antagligen varit hennes egen anmoder. Dominia Margareta Strokerke hade så många likheter med Anna Pleskow att Wiveka, när Medeltidsveckan 1999 besökte Lübeck, beslöt att lämna Anna Pleskow hemma på Gotland och i stället spela Margareta Strokerke i Lübeck vilket också uppmärksammades i Gotlands Allehanda.

Carl Gustaf berättade om sitt och Ethels besök på ölsboda där de bjöds att sova över ett par nätter. Vi är välkommna att ha släktmöte där om vi vill. Carl Gustaf föreslog att föreningen ekonomiskt stödjer renoveringen av ölsboda. På hemsidan finns bilder och en berättelse om besöket.

Stefan berättade om sitt arbete med Svenska Släktkalendern.

Tore redogjorde för Strokirkska Släktföreningens hemsida samt delade ut papperskopior på första sidan. Adressen till hemsidan är:

http://home.swipnet.se/~w-58508/strokirk/ eller welcome.to/strokirk

Frågan om ytterligare material kan lämnas till arkivet väcktes.

$12

Björn tackades för arrangerandet av det mycket lyckade mötet.

Vid protokollet: Ulrika Strokirk Lilja

Justerat av:

Agneta Strokirk Sundberg Bengt Strokirk Björn Strokirk