Strokirkska släktföreningens historia

Det här är släktföreningens historia i korthet baserad på protokollen från årsmötena.

1962, 29 maj

 • Föreningen bildas på initiativ av Hans och Evert. ( Verksamhetsberättelse )
 • Styrelse: ordförande Hans, sekreterare Evert, skattmästare Carl-Fredrik, suppleanter Gunnar och Wiveka
 • Till Svenska Släktkalendern insänds en släktöversikt som infördes i den år 1963 utkomna upplagan.

1964, 4 maj

 • Möte på restaurang Grenadjären och hemma hos Eva och Carl-Fredrik ( Protokoll )
 • Livliga diskussioner om en nyutgåva av Oscar-Fredriks släktkrönika.

1966, 11 oktober

 • På Militärsällskapet Linneagatan . ( Protokoll )
 • Fortsatta diskussioner om nyutgåvan av släktkrönikan

1968, 8 november

 • På Värsta gård hemma hos Gudrun och Evert ( Protokoll )
 • Hans avsade sig ordförandeskapet av åldersskäl. Ny ordförande Evert, sekreterare Gunnar, skattmästare Carl-Fredrik, suppleanter Wiveka och Lennart
 • Till föreningen som gåva av Margareta har överlämnats en sigillstamp med släktvapnet .

1974, 31 mars

 • Hemma hos Eva och Carl-Fredrik ( Protokoll )
 • Iordningställandet av släktgravarna på Nysunds kyrkogård har nu blivit utförd. Föreningen beslöt att beställa och uppföra en gravvård med inskriptionen: "Strokirkska släktgraven" på den grav som saknade gravsten.
 • Frågan om att deponera Värstaarkivet hos Riksarkivet, Länsarkivet i Örebro eller Bergskollegium diskuterades.

1978, 9 april

 • Hemma hos Berit och Gunnar ( Protokoll )
 • Ny styrelse valdes: ordförande Lennart, sekreterare Gunnar, skattmästare Knut, Suppleanter Agneta och Ulf.
 • Carl-Gustaf informerade om möjligheterna att deponera Värstaarkivet hos Riksarkivet. Uppdrogs åt styrelsen att verka för deponeringen och utforma villkoren för deponeringen.
 • Annchen och Carl-Gustaf redovisade arbetet med släktboken. De åtog sig att fortsätta arbetet.
 • Carl-Gustaf berättade om den amerikanska grenen av släkten, Jones-Strokirk.
 • Gudrun överlämnade till släkten en ordförandeklubba i form av en stångjärnsbit från Bosjöbruk med en graverad stamp med släktvapnet.
 • Carl-Gustaf läste upp två intressanta brev från Anna Fridner, född von Strokirch rörande släktens tidigare anor. Breven finns i föreningens pärm.
 • Gudrun visade ett originalfoto av Knut Viktor Strokirk och Julie von Axelson från deras förlovning 1845. Kortet kommer att skänkas till Nordiska museet.

1981, 3 april

 • På Generalstabskårens mäss, Östermalmsgatan . ( Protokoll )
 • Värstaarkivet överlämnades till Riksarkivet den 13 februari 1980 .
 • Carl-Gustaf meddelade att arbetet med släktboken snart skulle vara avslutat.
 • Gunnar tog upp frågan om ett bildarkiv av nuvarande och tidigare medlemmar.

1985, 15 september

 • Hemma hos Maud och Gunnar ( Protokoll )
 • Stefan med familj hälsades särskilt välkomna efter många års utlandsvistelse.
 • Carl-Gustaf meddelade att manuskriptet till släktboken "Ätten Strokerke under åtta århundraden Del 1" var klar för tryckning. Föreningen beviljade Carl-Gustaf 6000:- kronor som bidrag till boken.

1988, 25 september

 • Hemma hos Talat och Stefan . ( Protokoll )
 • Under perioden har Carl-Gustaf utgivit boken: " Ätten Strokerke under åtta århundraden, Del 1 ". Carl-Gustaf och Annchen har också tillsammans utgivit boken: " Släkten Strokirk från 1300-talet till 1900-talet ".
 • För att utvidga medlemsantalet beslöts en ny lydelse av $2 i stadgarna: "Medlem av föreningen kan vara varje ättling till Brukspatron Jeppe Strokirk, som är född Strokirk, sådan ättlings make (motsvarande) eller maka (motsvarande) och barn. Medlem skall ha uppnått 18 års ålder." Styrelsen fick dock i uppdrag att till nästa årsmöte överväga om paragrafen skall ändras igen så att även andra än ättlingar till Jeppe, men med anknytning till släkten, kan vara medlemmar.

1992, 29 mars

 • Hemma hos Talat och Stefan. Föreningen är nu 30 år ( Protokoll )
 • Styrelsens förslag till ny lydelse av $2 i stadgarna antogs enhälligt. Den nya lydelsen är: "Medlem av föreningen kan vara varje ättling till Brukspatron Jeppe Strokirk, som är född Strokirk, sådan ättlings make (motsvarande) och barn. Medlem skall ha uppnått 18 års ålder. Efter årsmötets prövning kan även annan person med anknytning till släkten beviljas medlemskap".
 • Gunnar hade avsagt sig omval i styrelsen. Följande styrelse valdes: ordförande Lennart, sekreterare Björn, skattmästare Knut samt suppleanter Agneta och Ulf. Till arkivarie valdes Agneta och till suppleant Stefan.

1995, 19 mars

 • På Råcksta herrgård. ( Protokoll )
 • Lennart hade avsagt sig omval i styrelsen. Följande styrelse valdes: Ordförande Björn, sekreterare Hélène, skattmästare Knut samt suppleanter Agneta och Ulf. Till arkivarie valdes Agneta och till suppleant Stefan.
 • Wiveka berättade om medeltidsveckan i Visby och att Strokirks äldre släktvapen skall pryda hennes hus vid ringmuren.
 • Toppi visade elevarbeten av Jeppe, Justus Victor, Knut, m fl., som de förmodligen gjort på konstakademin i Stockholm. Ett PM om arbetena bifogades protokollet. (Detta PM och några av elevarbetena finns på denna Webbplats).

1998, 19 april

 • På Råcksta herrgård . ( Protokoll )
 • Följande styrelse valdes: ordförande Björn, sekreterare Ulrika, skattmästare Knut samt suppleanter Agneta och Ulf. Till arkivarie valdes Agneta och till suppleant Stefan.
 • Carl Fredrik visade upp några tallrikar i fajans med motiv från släktgården i Ölsboda (Ölsbodaservisen). Vidare berättade han på ett oförglömligt sätt om sina minnen från Råcksta herrgård. Här var han förlagd under 2:a världskriget. På sin bröllopsdag fick han bara en kort permission över dagen för att på kvällen infinna sig på förläggningen igen.
 • Gunnar berättade om skriften "Bruket i Degerfors under 300 år" samt om släktföreningens tidiga historik. Bl a läste han upp delar av den första brevväxlingen mellan Hans och Evert.
 • Björn distribuerade karta och bilder från de olika släktgårdarna.
 • Tore åtog sig att göra en hemsida för Släktföreningen.
 • Stefan åtog sig att sammanställa uppgifter om släkten för publicering av den nya utgåvan av Svensk släktkalender.

2001, 10 mars

 • På Riksarkivet ( Protokoll )
 • Följande styrelse valdes: ordförande Björn, sekreterare Ulrika, skattmästare Knut samt suppleanter Agneta och Bengt. Till arkivarie valdes Tore och till suppleant Stefan.
 • Björn redogjorde för hur de Strokirkare som står i telefonkatalogen är släkt.
 • Tore presenterade föreningens hemsida.
 • Wiveka berättade om skådespelet på medeltidsveckan på Gotland och när en stor grupp knutna till evenemanget (200 personer) besökte L ü beck 1999, Wiveka i rollen som sin anmoder Margarete Strokerke.
 • Kalle berättade om ett besök på Ölsboda i somras.
 • Personal från Riksarkivet berättade om Riksarkivets verksamhet och lät oss även åka ner och besöka arkivet

2004, 25 april

 • Hemma hos Hélèn och Per ( Protokoll )
 • Följande styrelse valdes: ordförande Björn, sekreterare Ulrika, skattmästare Knut samt suppleanter Agneta och Bengt. Till arkivarier valdes Tore och suppleant Stefan.
 • En tyst minut hölls för Marianne och Carl-Fredrik, som avlidit sedan föregående årsmöte. Föreningen framförde ett varmt tack till familjen för Carl-Fredriks gåva till föreningen.
 • Släktföreningen tackade värdparet Hélène och Per och en karaff med strokirksvapnet ingraverat överlämnades.
 • Alla närvarande medlemmar blev fotograferade under mötet. Avsikten var att lägga fotografierna under Strokirkska Släktföreningens hemsida.
 • Stefan redogjorde för ett besök samma vecka i släktens arkiv på Riksarkivet. Personalen där trodde att en katalogisering skulle påbörjas nästa år och vara klar inom några år.
 • Tore berättade om vad som har hänt på Strokirkska Släktföreningens hemsida sedan förra årsmötet. Han berättade också om de mail som anlänt från strokirkssläktingar som besökt hemsidan. Bl. a. har representanter för släkterna Camitz och Krikortz samt strokirksättlingar på kvinnosidan hört av sig.
 • Gunnar berättade att han har originalbrevet till bildandet av släktföreningen. Brevet och fotoalbum kommer att överlämnas till föreningens arkivarie, Stefan.

2006, 9 september

 • På Ölsboda( Protokoll )
 • Släktföreningen tackade Björn för det utomordentliga initiativet till Värmlandsresan, första släktresan i Strokirksföreningens historia.
 • Föreningen kunde denna gång hälsa hela åtta nya medlemmar välkomna.

2009, 27 september

 • I föreningsgården hemma hos Johan och Lina ( Protokoll )
 • En tyst minut hölls för Eugenijus Budrys som avlidit sen förra årsmötet.
 • Tore presenterad det nya släktträd han arbetat fram. Vi fick ta del av detta material på hemsidan via en projektor. Där finns även foton från de fotoalbum Gunnar vänligt delat med sig av till föreningen. Gunnar gav oss också en inblick i vad en älskad farmor (Louise Rehfeld) betytt för honom under hans barndom.
 • Björn berättade att han Googlat på personer med namnet Strokirk i USA och hittat ett antal.
 • Viweka berättade om Marhgarete Strokerke som levde i Lübeck under 1300-talet och var registrerad fastighetsägare vilket var mycket ovanligt för en kvinna vid den tiden. Det hade varit inspirerande för arbetet med medeltidsveckan.

2012, 16 september

 • I stiftelsen Konstnärshem, Hornsgatan 36 i Stockholm ( Protokoll )
 • Till ny ordförande valdes Johan Strokirk då Björn vill avgå efter 17 år som ordförande. Knut är fortsatt kassör och Regina sekreterare genom omval.
 • En tyst minut hölls för sedan förra mötet bortgångne Ulf Strokirk (Björns far).
 • Wiveka Schwarz berättade för oss om Margarethe Strokerke som var änka efter Johannes. Johannes var en väpnare. Margrethe köpte efter hans död ägt en fastighet under eget namn i Lübeck på 1300-talet, troligen något ytterst ovanligt. Ett exempel på en framstående självständig Strokirk-kvinna redan för 700 år sedan!
 • Vi noterade att föreningen firade 50 år i år. Fyra av de närvarande mötesdeltagarna mindes det första mötet 1962 på Värsta gård i Spånga.
 • Bilder från släktmötet